Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden zijn meestal bepaald niet gezellig leesvoer. Ik ga er ook vanuit dat we zaken in goed overleg kunnen uitvoeren en afhandelen. Maar ja, het hoort. Dus laten we het dan doen.

De Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op de diensten en producten van LeontineBoxem (waar PerfectOnvolmaakt onderdeel van is), vind je hier.

Aangezien Algemene Voorwaarden geschreven zijn zoals Algemene Voorwaarden geschreven horen te worden, is het een hoop ingewikkelde letters bij elkaar. Als jij net als mij in elkaar zou zitten, zou je blij zijn met een soort samenvatting van de belangrijkste punten. Dus dat zet ik hieronder. LET OP: aan onderstaande opsomming kunnen GEEN rechten ontleend worden. Ze dient als verheldering. De werkelijke voorwaarden staan opgesteld onder deze samenvatting.

De belangrijkste elementen kort op een rijtje

(waaraan dus geen rechten kunnen worden verleend, slechts bedoeld ter informatie):

  • Aangeschafte producten mogen binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden tegen terugbetaling van de aanschafprijs incl. verzendkosten.
  • Retourverzendkosten voor jouw rekening en terugbetaling geschiedt alleen indien product in nieuwstaat is terug geleverd.
  • Aangeschafte onlinediensten kunnen kosteloos worden geannuleerd binnen 30 dagen na aanschaf, tenzij voor aanschaf nadrukkelijk anders vermeld.
  • Aangeschafte coaching diensten kunnen kosteloos worden geannuleerd binnen 14 dagen na aanschaf, mits niet al een deel van of de gehele dienst in afgenomen. In dat geval zal er naar rato van het deel dat reeds is geleverd worden afgerekend.
  • Indien er om wat voor reden dan ook niet reeds online – en dus vooraf – is afgerekend, wordt er een betalingstermijn gehanteerd van 14 dagen.
  • Op alle aangeboden online materiaal rust intellectueel eigendom van LeontineBoxem.
  • LeontineBoxem gaat uiterst zorgvuldig om met de door jou beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens, en zal deze niet voor commerciële doeleinden inzetten en niet aan derden verstrekken, tenzij jij daar uitdrukkelijk zelf toestemming toe hebt gegeven.
  • Wanneer je een product of dienst afneemt van LeontineBoxem, kom je op de mailinglijst zodat we je optimaal kunnen bedienen. Opzeggen is altijd mogelijk middels uitschrijf link.

Hieronder volgen de officiële Algemene Voorwaarden van LeontineBoxem:

Algemene Voorwaarden LeontineBoxem:

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van haar herroepingsrecht;
3. Klant: natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie LeontineBoxem een Overeenkomst heeft gesloten;
4. Gebruiker: Natuurlijk persoon die Digitale Onderwijsproducten gebruikt op grond van een Overeenkomst tussen Klant en LeontineBoxem.
5. Digitale Onderwijsproducten: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, waaronder online cursussen, opdrachten, oefeningen, modules, e-colleges, Webinars, online documenten, video’s, websites en andere online toepassingen en vormen van informatie overdracht die LeontineBoxem aan Klant en Gebruiker aanbiedt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
7. De Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan Klanten aanbiedt;
8. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Ondernemer en Klant wordt gesloten in het kader van producten, digitale inhoud en/of diensten, onafhankelijk van de vraag of en zo ja tot welk moment er met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Klant en LeontineBoxem gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Naam: LeontineBoxem, ook handelend onder de naam PerfectOnvolmaakt en iOpenerInside – hierna te noemen LeontineBoxem
Gevestigd te: Nicolaas Beetsstraat 63, 9721 TG Groningen
Telefoonnummer: 06-41985524
E-mailadres: leontine@leontineboxem.nl
KvK-nummer: 70604924
Btw-identificatienummer: NL108538710B03

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LeontineBoxem en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen LeontineBoxem en Klant.
2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal LeontineBoxem voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij LeontineBoxem zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als LeontineBoxem gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden LeontineBoxem niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LeontineBoxem onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door LeontineBoxem is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LeontineBoxem passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. In geval van elektronische betaling, zal LeontineBoxem daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. LeontineBoxem kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien LeontineBoxem op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. LeontineBoxem zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
A. het bezoekadres van de vestiging van LeontineBoxem waar de Klant met klachten terecht kan;
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
D. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
E. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. LeontineBoxem mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. LeontineBoxem mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij Digitale Onderwijsproducten:
3. Tenzij uitdrukkelijk door LeontineBoxem anders vermeld en door de Klant bevestigd voorafgaand aan de afsluiting van de Overeenkomst, kan de Klant een Overeenkomst tot afname van of deelname aan een Digitaal Onderwijsproduct gedurende 30 dagen na afsluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. LeontineBoxem zal de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Bij coachingdiensten:
5. De Klant kan een Overeenkomst betreffende het door LeontineBoxem verlenen van een individuele coachingdienst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. LeontineBoxem zal de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van haar reden(en) verplichten.
6. De in lid 5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst. Indien voorafgaand aan het einde van de herroepingstermijn reeds de gehele afname van de coachingdienst of een deel ervan heeft plaats gevonden, verliest de Klant haar recht op herroeping over dat deel wat reeds is geleverd door LeontineBoxem.
7. Indien er op moment van herroeping van de Overeenkomst door de Klant reeds een deel van de overeengekomen coachingdienst is afgenomen, zal LeontineBoxem een bedrag als kosten in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door LeontineBoxem is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
8. Per coachingafspraak (als onderdeel van een uit meerdere onderdelen/afspraken bestaande coachingdienst) geldt een annuleringstermijn van 48 uur voorafgaand aan het aanvangstijdstip van de coachingafspraak. Annulering van de coachingafspraak langer dan 48 uur voor aanvang geeft Klant de mogelijkheid de afspraak kosteloos te verplaatsen. Korter dan 48 uur voor aanvang van de coachingafspraak kan de afspraak niet langer kosteloos worden verplaatst.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren eninspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als LeontineBoxem hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en kosten daarvan
1. Als de Klant gebruik maakt van haar herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een email aan leontine@leontineboxem.nl. Hierin vermeldt de Klant haar naam, omschrijving van de ter herroepen Overeenkomst en de datum waarop deze Overeenkomst was aangegaan.
2. In geval van een te herroepen Overeenkomst op de aanschaf van een product:
1. zendt Klant zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) LeontineBoxem.
2. zendt Klant het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door LeontineBoxem verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. draagt Klant de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
4. Als de Klant gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van LeontineBoxem bij herroeping
1. Na ontvangst van een melding van herroeping, zendt LeontineBoxem onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. LeontineBoxem vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door LeontineBoxem in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. In geval van een terug te sturen product, mag LeontineBoxem wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. LeontineBoxem gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
4. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft LeontineBoxem de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan LeontineBoxem producten of diensten waar LeontineBoxem  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. LeontineBoxem zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Voor producten geldt als plaats van levering het adres dat de Klant aan LeontineBoxem kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal LeontineBoxem geaccepteerde bestellingen van producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal LeontineBoxem het bedrag dat de Klant betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LeontineBoxem tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan LeontineBoxem bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LeontineBoxem te melden.
3. Indien de Klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door LeontineBoxem is gewezen op de te late betaling en LeontineBoxem de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is LeontineBoxem gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. LeontineBoxem kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 – Intellectueel Eigendom
1. Uitsluitend LeontineBoxem is rechthebbende op de rechten van intellectuele eigendom op alles wat krachtens de Overeenkomst wordt gebruikt, is ontwikkeld of ter beschikking gesteld zoals Digitale onderwijsproducten en trainingsmaterialen en -documenten, presentaties, handouts en andere offline vormen van informatieoverdracht. Niets strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten.
2. Klant en Gebruiker verkrijgen uitsluitend de rechten van gebruik zoals bepaald in de Overeenkomst en mogen niets verveelvoudigen of commercieel exploiteren. Er mogen geen kopieën gemaakt worden van de Digitale onderwijsproducten zonder vooraf schriftelijke toestemming verkregen te hebben van LeontineBoxem.
3. Klant en Gebruiker mogen geen enkele aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom verwijderen of wijzigen
4. LeontineBoxem mag technische maatregelen nemen ter bescherming van haar rechten. Klant en Gebruiker mogen die maatregelen niet teniet doen of omzeilen en moeten indien noodzakelijk daaraan in redelijkheid medewerking verlenen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. LeontineBoxem doet haar uiterste best om Klanten tevreden te stellen en houden. Klachten zijn echter niet altijd te vermijden.
2. De Klant kan een klacht over de inhoud en/of uitvoering van de overeenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven indienen bij LeontineBoxem.
3. Bij LeontineBoxem ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LeontineBoxem binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De Klant dient LeontineBoxem in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen LeontineBoxem en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van LeontineBoxem wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst overeengekomen prijs exclusief BTW
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van LeontineBoxem aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Klant de overeenkomst heeft ontbonden.
3. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van LeontineBoxem, is LeontineBoxem niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, naamschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade van welke aard ook ten aanzien van Klant.
4. De aansprakelijkheid van LeontineBoxem wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant LeontineBoxem onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en LeontineBoxem ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LeontineBoxem in staat is adequaat te reageren.
5. De inhoud van de Website en alle andere van LeontineBoxem afkomstige uitingen op het Internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. LeontineBoxem geeft geen garanties met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.
6. LeontineBoxem staat er niet voor in dat de door haar via het Internet geleverde Digitale
onderwijsproducten foutloos of zonder onderbrekingen zullen werken ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant c.q. Gebruiker en LeontineBoxem
7. LeontineBoxem staat niet in voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van haar systeem, de gebruikte telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur noch voor eventuele gevolgen zoals in geval van verstoring in de verbinding met internet- leveranciers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van elektriciteit en andere storingen daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, storingen als gevolg van een door Klant of Gebruiker geïnstalleerde firewall.
8. Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van de Overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van LeontineBoxem of derden die LeontineBoxem inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer de overmacht langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17 – Privacy
LeontineBoxem vindt privacy belangrijk. LeontineBoxem behandelt persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe LeontineBoxem de door Klant verstrekte persoonsgegevens verwerkt, staat uitgebreid en ondubbelzinnig omschreven in de Privacy Policy (hier te vinden: leontineboxem.nl/privacy-policy).

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Pin It on Pinterest

Shares